Prevádzkovateľ servera týmto vyhlasuje, že pri nakladaní s osobnými údajmi uvedenými pri akejkoľvek registrácii používateľa na serveri www.breno.sk bude postupovať v súlade so zákonom.

Osobné údaje získané pri registrácii budú zhromažďované a spracovávané prevádzkovateľom servera prostredníctvom zabezpečenej elektronickej databázy tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

Prevádzkovateľ servera www.breno.sk použije poskytnuté údaje len pre vlastnú potrebu v zmysle zákona k zlepšeniu svojich služieb a na marketingové účely. Osobné údaje nebudú prevádzkovateľom servera www.breno.sk poskytnuté žiadnej tretej osobe.

Užívateľ má právo kedykoľvek písomne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vhodným spôsobom vymazal zo svojej evidencie alebo vykonal požadovanú zmenu v štruktúre svojich osobných údajov.